آژیر خطر در اینترنشنال؛ پیام ۲ عضو تحریریه به وزارت اطلاعات ایران!