راهکار یک روزنامه برای حل مشکلات موجود؛ آن‌قدر برای مردم تکرار کنیم «کشور در حال حرکت است» تا فتنه خاموش شود!