انتقاد عبدی از موضع وزیر ارشاد درباره خبرنگاران بازداشتی / اگر مشاور حقوقی داشتید ...