وزیر ارشاد خواستار تشکیل دبیرخانه فعال برای کارگروه" فرهنگ، هنر و مهدویت" شد