اظهارات مهم وزیر ارشاد درباره خبرنگاران بازداشتی/ از مدیران مسئول هم‌میهن و شرق خواسته‌ایم مستندات خود را ارائه کنند