بهادری جهرمی: این فیلتر، مُسکن مقطعی است؛ سیاست دولت، شبکه ملی اطلاعات است