شهرخبر

برخی محققان با اشاره به کاهش بازه زمانی اعتراضات در دهه ۹۰ اعتقاد داشتند دلیل ناآرامی ها عملکرد ضعیف اقتصادی در این دهه است اما در سال ۱۴۰۱ شعارها و خواسته های مطرح شده از سوی معترضان از رنگ دیگری است. حتی ترکیب و نسل حاضر در اعتراضات نیز متفاوت از ناآرامی های گذشته هست.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

برخی محققان با اشاره به کاهش بازه زمانی اعتراضات در دهه ۹۰ اعتقاد داشتند دلیل ناآرامی ها عملکرد ضعیف اقتصادی در این دهه است اما در سال ۱۴۰۱ شعارها و خواسته های مطرح شده از سوی معترضان از رنگ دیگری است. حتی ترکیب و نسل حاضر در اعتراضات نیز متفاوت از ناآرامی های گذشته هست.

محمد فاضلی، احمد زیدآبادی و حسین عبده تبریزی در میزگرد نقد و نظر دنیای اقتصاد به تحلیل ناآرامی های اخیر و تفاوت و تشابه آن با نمونه های گذشته پرداخته اند.