اجرای طرح هوشمندسازی یارنه نان در هیچ استانی کامل نشده است / قیمت نان باز هم گران می شود؟