شهرخبر

۱۰ دیدار و امضای یادداشت تفاهم با برزیل در چهارمین روز اجلاس روسای دیوان محاسبات جهان

۱۰ دیدار و امضای یادداشت تفاهم با برزیل در چهارمین روز اجلاس روسای دیوان محاسبات جهان

در چهارمین روز نشست مجمع عمومی سازمان اینتوسای ۱۰ دیدار و امضای یادداشت تفاهم با برزیل انجام شد.

Rostami mahbube, [11/11/2022 10:21 AM]