محور گفتگوی پلوسی با عبدالفتاح السیسی/ مصر پایه و ستون جهان عرب است