حضور کریمی در ترکیب اصلی و حسینی روی نیمکت کایسری مقابل سیواس اسپور