خبر خوش برای افراد تحت پوشش بهزیستی / خانوارهای دارای چند معلول صاحب‌خانه می‌شوند