ببینید | واکنش غیرمنتظره پیرمرد پاکدشتی با دیدن رئیسی | وضعیت استقبال مردم پاکدشت از رئیس جمهور را ببینید