۶۰۰ هزار فقره وام ازدواج و ۵۰۰ هزار وام فرزندآوری پرداخت شد