سخنگوی دولت: جوانی که به کف خیابان آمده،خواهر و برادر ماست؛ او را دشمن نمی‌دانیم