عکسی از همسر و دختر آیت الله هاشمی مقابل زندان اوین