تحلیل بنیادی سهام وآیند / تنفس کوتاه بانک آینده در سود خالص فصلی