آمریکا باز هم ساکت نشست و دولت فعلی ایران را مسخره کرد! | تحلیل مسائل آمریکا توسط فریدون مجلسی