شهرخبر

فیلم مراحل آماده‌سازی و پرتاب ماهواره‌بر قائم ۱۰۰

فیلم مراحل آماده‌سازی و پرتاب ماهواره‌بر قائم ۱۰۰

ماهواره بر سوخت جامد قائم ۱۰۰، ماهواره‌ای است که با سه مرحله سوخت جامد قادر خواهد بود ماهواره‌های با وزن ۸۰ کیلوگرم را در مدار ۵۰۰ کیلومتری از سطح زمین قرار دهد.