فیلم گفتگوی تکان دهنده با آدم ربایان سریالی دهدشت / 2 مرد به ندت 6 ماه در شکنجه گاه آنها اسیر بودند