بازگشت دشت‌هایی که دچار "فرونشست" شده‌اند 70 هزار سال طول می‌کشد!