شهرخبر

خودکشی دانشجوی دانشگاه شیراز از طبقه ۱۳ خوابگاه | ورود دادستانی و نیروی انتظامی

بعداز ظهر امروز یکی از دانشجویان پسر دانشگاه شیراز به دلیل نامعلومی خود را از طبقه ۱۳ خوابگاه مفتح این دانشگاه به پایین پرتاب کرد و جان باخت.

همشهری آنلاین