ماتم در میاندوآب با مرگ احمد نقوی و عرب حسن زاده / فرشته شدند