ساخت دوربین جدید برای تصویربرداری بهتر از طول موج تراهرتز