ناراحتی بازنشستگان و کارگران با دیدن فیش حقوقی دولتی‌ها