طالبان: افغانستان دارای یک حکومت آزاد و خواستار حضور در نشست مسکو است