واکنش تند عباس عبدی به انتصاب عبدالملکی/ برای افکار عمومی پشیزی ارزش قایل نیستید