تصویر زنان دارای حجاب برتر در سازمان امور دانشجویان