واکنش تند ضرغامی:شما منکر را نمی شناسید ونهی از منکر می کنید