ساعی: پتانسیل حضور روی سکوی جهانی را داریم/ دنیا منتظر دیدن تغییرات ما است