دبیرکل جامعه اسلامی اصناف و بازار: صدای مردم شنیده شده/ بعد از آرام شدن فضا، به افراد دارای شأن مجوز تجمع داده خواهد شد