گزارش تفریغ بودجه ۶ ماهه سال جاری به مجلس ارائه شد