شهرخبر

فیلم/ جزئیات بیشتر از روند ساخت و پرتاب ماهواره‌بر قائم ۱۰۰