شهرخبر

تصاویری از پرتاب موفقیت‌آمیز زیرمداری ماهواره بر قائم ۱۰۰

تصاویری از پرتاب موفقیت‌آمیز زیرمداری ماهواره بر قائم ۱۰۰

تصاویری از پرتاب موفقیت‌آمیز زیرمداری ماهواره بر قائم ۱۰۰

خبرگزاری برنا