مردم با دیدن تصویر مهران رجبی در تلویزیون آن خاموش می‌کنند!