پیام امیرعبداللهیان به آمریکا | به ادامه مذاکرات برجام پاییند هستیم