معاون استاندار کرمان: همیشه محدودیت اینترنت و آمدن مردم به خیابان فتنه را از بین می برد