اتحادیه اروپا: مذاکرات برجام از حوادث اخیر ایران جداست