قوانین سختگیرانه فیفا/ ورود دوربین به اردوی تیم ملی ممنوع !