حکم انتصاب امیرعبداللهیان برای علیرضا کوهکن

 حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه با صدور حکمی «علیرضا کوهکن» را به عنوان مشاور دیپلماسی علمی وزیر امور خارجه منصوب کرد.

کوهکن در حال حاضر عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی است.