این در حالى است که در هفته هاى اخیر تنش ها بین دو طرف افزایش یافته است. آیا بحران ایران و عربستان روند تصاعدى را طى مى کند یا تنش ها در همین سطح باقى مى ماند؟

دکتر على اکبر اسدى، عضو هیات علمى پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى در این برنامه راهبرد به دلایل تشدید تنش و چشم انداز روابط طرفین پرداخت.