آیت‌الله صدیقی: هدف از فتنه اخیر از بین بردن اتحاد مردم و جنگ داخلی بود