فیلم/ لحظه دستگیری قاچاقچیان حین انتقال موادمخدر به تهران