اوج نگرانی در کره جنوبی؛ غیبت احتمالی سون در جام جهانی!