شهرخبر

دستور رئیسی برای توبیخ دستگاه‌های ضعیف در زمینه دولت هوشمند

دستور رئیسی برای توبیخ دستگاه‌های ضعیف در زمینه دولت هوشمند

دستور رئیسی برای توبیخ دستگاه‌های ضعیف در زمینه دولت هوشمند

خبرگزاری برنا