خبر مهم از مذاکرات برجام / ارسال ابتکاراتی به هماهنگ کننده مذاکرات برای جمع بندی مذاکرات