شهرخبر

افزایش 2 برابری سرمایه گذاری خارجی در کشور طی یک سال گذشته

افزایش 2 برابری سرمایه گذاری خارجی در کشور طی یک سال گذشته

افزایش 2 برابری سرمایه گذاری خارجی در کشور طی یک سال گذشته

خبرگزاری تسنیم