باقری: ابتکاراتی را با هدف پیشبرد و جمع بندی مذاکرات وین برای مورا ارسال کردیم