رهبر انقلاب: آمدن ترامپ و بایدن دلیل انحطاط آمریکاست