مهاجرت اجباری در بازار کار/ وضعیت زنان و مردان در سال جاری